• ✓ Veilig betalen met iDeal
  • ✓ Vandaag besteld, morgen in huis
✓ Meer dan 10.000 producten online! Vind hier snel uw product.

KLANTENSERVICE

Bel: 0519 292660

Mijn winkelwagen

0

Algemene voorwaarden

Ledlampenplaza.nl handelt onder de Algemene voorwaarden van AGK Elektro vof.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP A.G.K. ELEKTRO V.O.F.

I. Inleiding

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt:

- onder 'consument' verstaan: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
- onder 'levering' verstaan: de levering van één of meer zaken ingevolge een overeenkomst van koop en verkoop.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de vennootschap onder firma A.G.K. Elektro V.O.F., verder te noemen A.G.K. Elektro, en een afnemer waarop A.G.K. Elektro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden van de koper hebben de algemene voorwaarden van A.G.K. Elektro voorrang, behoudens ingeval de inkoopvoorwaarden van de koper schriftelijk door A.G.K. Elektro zijn geaccepteerd.

 

II. Totstandkoming

Artikel 3 Offertes

3.1 De door A.G.K. Elektro gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Zij zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, alsmede op door de koper bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn uitsluitend bestemd voor de koper. Specificaties in de offerte, folders of andere reclame-uitingen zijn slechts verbindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. Mededelingen van het personeel/ vertegenwoordigers van A.G.K. Elektro binden haar niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van A.G.K. Elektro zijn bevestigd.

3.2 Aanvaarding van een door A.G.K. Elektro gedaan aanbod kan slechts geschieden door een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegd persoon.

3.3 Indien koper bij de aanvaarding afwijkt van het door A.G.K. Elektro gedane aanbod, zal deze aanvaarding door A.G.K. Elektro worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. In dit geval zal A.G.K. Elektro een nieuw aanbod doen, dat op de in artikel 3.2 genoemde wijze moet worden aanvaard.

 

Artikel 4 Zekerheidsstelling

A.G.K. Elektro in te allen tijde gerechtigd te bepalen dat het een voorwaarde voor het totstandkoming van een overeenkomst is dat de koper zekerheid stelt omtrent de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn dat de overeengekomen prijs behoorlijk gedekt is en dat A.G.K. Elektro daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Is de gestelde zekerheid door een niet aan A.G.K. Elektro toe te rekenen oorzaak onvoldoende geworden, dan is de koper verplicht haar aan te vullen of te vervangen.

 

III. Inhoud verplichtingen gebruiker.

Artikel 5 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper A.G.K. Elektro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Behoudens grove schuld aan de zijde van A.G.K. Elektro geeft overschrijding van de levertijd de koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Bij niet tijdige levering is A.G.K. Elektro slechts op de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde wijze aansprakelijk. De leveringstijd wordt verlengd met de tijd, waarmee de koper te laat is met de betaling van enig volgens de overeenkomst verschuldigd bedrag.

 

Artikel 6 Verzending en plaats van levering

Levering van zaken met een totaalwaarde van meer dan € 75,-- exclusief omzetbelasting geschieden franco bij de koper, tenzij anders is overeengekomen. Verzending geschiedt in dat geval voor rekening van A.G.K. Elektro en op door haar bepaalde wijze. Levering van zaken in Nederland met een totaalwaarde van € 75,-- of minder exclusief omzetbelasting geschiedt onder rembours, tenzij anders is overeengekomen. A.G.K. Elektro brengt in dat geval € 6.95 terzake van vracht- en administratiekosten aan de koper in rekening. Voor leveringen buiten Nederland worden € 30,- administratiekosten aan de koper in rekening gebracht en worden de vervoerskosten aan de koper doorbelast. Verpakking van de te verzenden zaken geschiedt voor rekening van de verkoper en op de wijze die de verkoper het meest geschikt acht. De koper is verplicht de door hem bestelde en aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Indien bestelde zaken bij aanbieding niet door de koper worden afgenomen, is A.G.K. Elektro gerechtigd de hierdoor ontstane kosten aan de koper in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Garantie

1. Indien de koper geen consument is geldt het volgende:

a. A.G.K. Elektro garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- én fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na levering.

b. Indien de zaak een materiaal- of een fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van deze zaak. A.G.K. Elektro kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de in artikel 14 lid 1 onder c genoemde limiet. Vervanging of herstel dient uitsluitend plaats te vinden binnen Nederland.

2. Indien de koper consument is gelden voor de verplichtingen van A.G.K. Elektro de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. De door A.G.K. Elektro geleverde zaken blijven het eigendom van A.G.K. Elektro, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met A.G.K. Elektro gesloten verkoopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door A.G.K. Elektro verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van koopovereenkomst(en).

2. Door A.G.K. Elektro geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is A.G.K. Elektro gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht A.G.K. Elektro zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van A.G.K. Elektro:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan A.G.K. Elektro te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan A.G.K. Elektro op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.; koper zal derhalve medewerking verlenen aan het registreren van een onderhandse akte van pandrecht;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door A.G.K. Elektro geleverde zaken te verpanden aan A.G.K. Elektro op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van A.G.K. Elektro;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die A.G.K. Elektro ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

IV. Inhoud verplichtingen koper

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten)

onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft het aantal en de hoeveelheid overeenstemmen met het overeen gekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur aan A.G.K. Elektro schriftelijk te melden;

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 48 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, schriftelijk te melden aan A.G.K. Elektro.

Reclames bevrijden koper niet van de verplichting om overeenkomstig artikel 6.1 aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Geringe afwijkingen van de gebruikelijke of redelijke toleranties omtrent capaciteiten, prestaties en resultaten van door A.G.K. Elektro geleverde goederen geven de koper geen recht op reclame, afkeuring, vervanging, annulering, ontbinding of ontbonden verklaring der overeenkomst of vergoeding van schade.

Ieder recht op reclame vervalt wanneer koper de geleverde zaken onoordeelkundig gebruikt of behandelt of wanneer door een ander dan A.G.K. Elektro hieraan wijzigingen worden aangebracht of reparaties worden uitgevoerd. De koper dient A.G.K. Elektro te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

 

Artikel 10 Prijsverhoging

1. Indien A.G.K. Elektro met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is A.G.K. Elektro niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. A.G.K. mag aan de koper in rekening brengen:
- prijsverhogingen van grondstoffen en hulpmiddelen;
- revaluatie van vreemde valuta;
- stijging van kosten van transport;
- loonsverhogingen door of krachtens de wet voorgeschreven althans volgens de algemene trend.
- verhoging van sociale lasten.

Indien de prijsverhoging meer dan 15% is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de koper consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 11 Betaling

1.1 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 34.58.60.020 bij de Rabobank te Haarlemmermeer ten name van A.G.K. Elektro V.O.F. te Cruquius, of op gironummer 216782 ten name van A.G.K. Elektro V.O.F. te Cruquius. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% op jaarbasis. Koper heeft niet het recht de koopprijs met enige al dan niet door A.G.K. Elektro erkende vordering op A.G.K. Elektro te compenseren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Indien de omvang van de opdracht naar het oordeel van A.G.K. Elektro daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht vooruitbetaling te verlangen in twee of meerdere termijnen, waarbij de eerste termijnbetaling zal plaats dienen te vinden bij de bestelling en de laatste termijn uiterlijk bij de aflevering.

Indien door A.G.K. Elektro ten aanzien van bepaalde geleverde zaken betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen, aansluitend op de datum van levering of facturering, wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.

 

Artikel 12 Kredietbeperking

AGK Elektro BV is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste € 3.000,--15%, met een minimum van € 100,-;
- over het meerdere tot € 6.500,-- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
- over het meerdere tot € 70.000,-- 5%
- over het meerdere boven € 70.000,-- 3%

Indien A.G.K. Elektro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens A.G.K. Elektro de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voorzover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien A.G.K. Elektro en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

V. Aansprakelijkheid

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien de koper geen consument is, is A.G.K. Elektro jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
a. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden; A.G.K. Elektro garandeert de geleverde zaken volgens artikel 7 van deze voorwaarden.
b. A.G.K. Elektro is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van A.G.K. Elektro of haar leidinggevende ondergeschikten.
c. A.G.K. Elektro is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van grove schuld of opzet van A.G.K. Elektro, met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen A.G.K. Elektro verzekerd is, dan wel redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding komen in aanmerking: bedrijfsschade zoals bedrijfsstoring, derving van inkomsten, opruimingskosten, en/of milieukosten, door welke oorzaak ook ontstaan. De koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is A.G.K. Elektro niet aansprakelijk.
d. In alle gevallen beperkt de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro zich tot de factuurwaarde van de desbetreffende zaken en, voor zover A.G.K. Elektro enig recht op verzekeringsuitkering wegens de geleden schade kan doen gelden, tot op hoogte van die verzekeringsuitkering.
e. A.G.K. Elektro sluit alle aansprakelijkheid tegenover derden wegens schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de door A.G.K. Elektro geleverde zaken uit. Koper vrijwaart A.G.K. Elektro voor alle aanspraken, die derden op hem hebben wegens schade die veroorzaakt is of verband houdt met de door A.G.K. Elektro geleverde zaken.
f. Overigens is de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro beperkt tot 50% van het door de koper terzake van de desbetreffende levering verschuldigde bedrag.

2. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van A.G.K. Elektro de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, vorst, stormschade, watersnood, oorlog, kernramp, handelsblokkade, inbeslagname van zaken arbeidsgeschil, staking (bij A.G.K. Elektro of derden), zal de overeengekomen levertermijn verlengd worden met een periode gelijk aan de duur van voornoemde gebeurtenissen.

15.2 Indien deze overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn A.G.K. Elektro en koper over en weer van hun verplichtingen uit gesloten overeenkomsten bevrijd.

15.3 In het geval een van de onder 15.1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is A.G.K. Elektro nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

VI. Slotbepalingen

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen A.G.K. Elektro en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 gevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is A.G.K. Elektro bevoegd de koper, in geval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Haarlem. Indien de koper consument is, heeft bij het recht gedurende een maand nadat A.G.K. Elektro zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.